Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny činnosti společnosti profid, hub by profid a všech dalších značek provozovaných společností ProFid.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se řídí druhým zákonem o ochraně osobních údajů v České republice. Tento zákon o zpracování osobních údajů 2019 č. 110/2019 Sb. je provádění právního rámce EU: GDPR, směrnice o ochraně osobních údajů 2016/680 (LED) a PNRD.

Tyto zásady se týkají způsobu, jakým společnost ProFid nakládá s osobními údaji, které shromažďuje, přijímá a kontroluje, včetně údajů souvisejících s předchozím používáním produktů a služeb společnosti ProFid.

Osobní údaje jsou údaje o vás, které jsou osobně identifikovatelné, jako je vaše jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, a které nejsou jinak veřejně dostupné.

Společnost ProFid kontroluje osobní údaje v rámci služeb, které poskytuje profid, hub by profid nebo jiná značka provozovaná společností ProFid a které jsou podporovány jejími marketingovými aktivitami.

ProFid v rámci své odpovědnosti správce údajů zajišťuje dodržování práv subjektů údajů podle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů 2019 č. 110/2019 Sb. jsou pozorovány.

Vaše údaje budou použity pro účely poskytování finančních služeb společností ProFid.

Právním základem pro zpracování údajů za účelem poskytování finančních služeb je váš souhlas uvedený ve smlouvě o poskytování služeb, jejíž přílohou jsou tyto zásady ochrany osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů nezbytných pro realizaci finančních služeb poskytovaných společností ProFid je smluvním požadavkem. Poskytnutí údajů pro tento účel je povinností subjektu údajů. Pokud údaje neposkytnete, společnost ProFid nemůže plnit závazky z uvedené smlouvy.

Příležitostně můžeme osobní údaje použít také k tomu, abychom vás kontaktovali a zúčastnili se průzkumu trhu, abychom mohli měřit spokojenost zákazníků a neustále zlepšovat naše služby.

Někdy můžeme být ze zákona nebo na základě soudního řízení povinni zveřejnit vaše osobní údaje. V případech, kdy je zveřejnění nezbytné ve veřejném zájmu, můžeme reagovat i kladně.

Podle článku 28 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a článku 28 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 máte právo na přístup k údajům, které se vás týkají, na jejich opravu, výmaz (právo být zapomenut) a přenos (přenositelnost). Kromě toho můžete požádat o omezení nebo vznést námitku proti zpracování svých údajů. Tato práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na následující adresu: info@profid.cz. Chcete-li své údaje upravit, kontaktujte nás.

Informace o tom, jak budou údaje použity, můžete zaslat na e-mailovou adresu info@profid.cz. Pokud udělíte společnosti ProFid souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem poskytování finančních služeb, máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odstoupení od smlouvy můžete provést tak, že nás kontaktujete na výše uvedené e-mailové adrese. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu by mohlo omezit naši schopnost poskytovat vám smluvní finanční služby, ale nezbavuje vás závazků vyplývajících ze stejné smlouvy.

Pokud jste nás kontaktovali prostřednictvím našich webových stránek nebo jste se přihlásili k odběru našeho zpravodaje či jiné publikace, můžete se z odběru kdykoli odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz ve všech našich e-mailech. Vaše údaje mohou být předány třetím stranám mimo EU (například Mailchimp, https://mailchimp.com/legal/).

EU a USA přijaly rozhodnutí o přiměřenosti rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. V rozhodnutí o odpovídající ochraně se konstatuje, že Spojené státy zajišťují odpovídající úroveň ochrany – ve srovnání s EU – osobních údajů předávaných z EU americkým společnostem, které se účastní rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů.

Při předávání vašich údajů do třetích zemí společnost ProFid zajistila, aby byly zavedeny odpovídající bezpečnostní kontroly a aby byly splněny všechny povinnosti stanovené nařízením.

Nakonec máte právo podat stížnost u vnitrostátního dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky (Úřad pro ochranu osobních údajů) se sídlem na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česká republika.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘE

Údaje předané prostřednictvím kontaktních formulářů, včetně vašich kontaktních údajů, budou uloženy za účelem zpracování vaší žádosti nebo pro případné další dotazy. Tyto údaje nebudou předány bez vašeho souhlasu.

Údaje zadané do kontaktního formuláře budou zpracovány pouze na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K odvolání stačí neformální oznámení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených před odvoláním zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje předané prostřednictvím kontaktního formuláře u nás zůstanou, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud již nebude jejich uložení potřeba. Závazná právní ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

DOBY UCHOVÁVÁNÍ DAT

Společnost ProFid uchovává údaje minimálně po dobu pěti let nebo po dobu nezbytnou k naplnění účelu shromažďování nebo dalšího zpracování.

DOBA ULOŽENÍ PŘÍSPĚVKŮ A PŘIPOMÍNEK

Ukládají se příspěvky a komentáře i související údaje, například IP adresy. Obsah zůstává na našich webových stránkách, dokud není zcela vymazán nebo dokud nemusí být vymazán z právních důvodů.

WEBOVÉ STRÁNKY SSL NEBO TLS ŠIFROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, který nám jako provozovateli stránek posíláte, používají naše webové stránky https://profid.cz, https://hub-by-profid.cz a webové aplikace používané k provádění našich služeb, jako je například ESO9, protokol SSL nebo. Šifrování TLS. To znamená, že údaje, které předáváte prostřednictvím těchto webových stránek, nemohou číst třetí strany. Šifrované připojení poznáte podle adresního řádku “https: //” v prohlížeči a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

EXTERNÍ ODKAZY

Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky. Nezavazujeme se k žádným dalším stránkám, na které byste se mohli dostat prostřednictvím našich webových stránek, a v žádném případě neneseme odpovědnost za obsah, provoz a přístup k těmto stránkám.

SOUBORY PROTOKOLU SERVERU

Provozovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

 • Navštívené stránky na našich doménách
 • Datum a čas požadavku serveru
 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Adresa URL odkazujícího subjektu
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů za účelem splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Osobní údaje budou předávány třetím stranám pouze v případě, že to bude nutné pro plnění smlouvy. Třetími stranami mohou být například poskytovatelé platebních služeb. K dalšímu předávání údajů nedochází, nebo pouze v případě, že jste s tím výslovně souhlasili.

Příspěvky a komentáře jsou ukládány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K odvolání stačí neformální oznámení e-mailem. Zákonnost již provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

COOKIES

Naše webové stránky používají soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které webový prohlížeč ukládá do zařízení. Soubory cookie nám pomáhají učinit naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

Některé soubory cookie jsou “soubory cookie relace”. Tyto soubory cookie se po skončení relace prohlížeče automaticky vymažou. Jiné soubory cookie naopak zůstávají ve vašem zařízení, dokud je sami neodstraníte. Tyto soubory cookie nám pomáhají rozpoznat vás, když se vrátíte na naše webové stránky.

V moderním webovém prohlížeči můžete nastavení souborů cookie sledovat, omezit nebo mu zabránit. Mnoho webových prohlížečů lze nakonfigurovat tak, aby se soubory cookie po ukončení programu automaticky vymazaly. Deaktivace souborů cookie může vést k omezení funkčnosti našich webových stránek.

Nastavení souborů cookie, které jsou nezbytné pro provádění procesů elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých funkcí, které si přejete (např. nákupní košík), se provádí na základě čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Jako provozovatel těchto webových stránek máme oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a plynulé poskytování našich služeb. Pokud jsou nastaveny další soubory cookie (např. pro analytické funkce), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovány samostatně.

WEBOVÁ PÍSMA GOOGLE

Naše webové stránky používají webová písma od společnosti Google. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pomocí těchto webových písem bude možné prezentovat naše webové stránky podle vašich představ bez ohledu na to, jaká písma jsou k dispozici na místě. K tomu dochází prostřednictvím přístupu k webovým písmům Google ze serveru Google v USA a souvisejícího přenosu vašich údajů společnosti Google. Jedná se o vaši IP adresu a stránku, kterou jste navštívili. Webová písma Google se používají na základě čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Jako provozovatel těchto webových stránek máme oprávněný zájem na optimální prezentaci a přenosu našich webových stránek.

EU a USA přijaly rozhodnutí o přiměřenosti rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. V rozhodnutí o odpovídající ochraně se konstatuje, že Spojené státy zajišťují odpovídající úroveň ochrany – ve srovnání s EU – osobních údajů předávaných z EU americkým společnostem, které se účastní rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. To se týká předávání údajů do třetí země, a tedy i webových písem Google.

Podrobnosti o webových písmech Google najdete na adrese: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about a další informace v předpisech společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.

GOOGLE ANALYTICS

Naše webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem služby webové analýzy je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používá soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které webový prohlížeč ukládá do vašeho zařízení a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání našich webových stránek se přenášejí na server společnosti Google a tam se ukládají. Umístění serveru je obvykle v USA.

Soubory cookie služby Google Analytics jsou nastaveny na základě čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Jako provozovatel těchto webových stránek máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a případně i reklamy.

Anonymizace IP

Službu Google Analytics používáme ve spojení s funkcí anonymizace IP. Zajišťuje, aby společnost Google zkrátila vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru ještě předtím, než ji přenese do USA. Ve výjimečných případech může společnost Google přenášet celou IP adresu na server v USA a tam ji zkrátit. Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenášená službou Google Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče

Nastavení souborů cookie webovým prohlížečem lze zabránit. Některé funkce našich webových stránek však mohou být omezeny. Můžete také zabránit shromažďování údajů o vašem používání webových stránek, včetně vaší IP adresy, a jejich následnému zpracování společností Google. To je možné stáhnutím a instalací doplňku prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při dalších návštěvách našich webových stránek.

Podrobnosti o nakládání s uživatelskými údaji ve službě Google Analytics najdete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkci “demografické funkce” služby Google Analytics. Lze ji použít k vytváření přehledů, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí z reklamy založené na zájmu společnosti Google a z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Údaje není možné přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat. To je možné prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo obecným zákazem shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je vysvětleno v části “Námitka proti shromažďování údajů”.

YOUTUBE

Naše webové stránky používají k integraci a zobrazování videoobsahu pluginy YouTube. Provozovatelem videoportálu je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Při vyvolání stránky s integrovaným pluginem YouTube je navázáno spojení se servery YouTube. To společnosti YouTube říká, které z našich stránek jste navštívili.

YouTube může přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu, pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube. Tomu můžete zabránit tím, že se předem odhlásíte.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

Podrobnosti o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení společnosti YouTube o ochraně osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Připojením k našim webovým stránkám, které jsou držitelem veškerých práv duševního vlastnictví, se zakazuje kopírování nebo stahování celého jejich obsahu nebo jeho části, pokud k tomu nedáte předchozí výslovné svolení našeho podílu.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (“DPO”)

Společnost ProFid potvrzuje, že jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR, a zavazuje se, že jej na požádání v textové podobě (např. e-mailem) identifikuje.

POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (“DPIA”)

Společnost ProFid se zavazuje provést DPIA v případě, že zpracování údajů “pravděpodobně povede k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob” (čl.35 odst.1 GDPR).

Společnost ProFid se zavazuje provést DPI, když přidáme služby nebo provedeme jinou významnou změnu, kterou shromažďujeme, přijímáme a kontrolujeme osobní údaje, nebo při případné změně zákonného základu, který používáme ke kontrole osobních údajů, což by mohlo vést k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob.

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Společnost ProFid je vázána mlčenlivostí o údajích, tj. všechny osoby zaměstnané společností ProFid při zpracování údajů jménem společnosti ProFid se zavazují k mlčenlivosti a nezpracovávají údaje bez oprávnění.

Celopodnikové povědomí

Abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou důvěrné, dbáme na to, aby každý spolupracovník společnosti ProFid znal a dodržoval zásady ochrany osobních údajů společnosti ProFid, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

NARUŠENÍ DAT

V případě porušení ochrany osobních údajů, které je v GDPR definováno jako “zničení, ztráta, pozměnění, neoprávněné zveřejnění nebo přístup k údajům lidí”, společnost ProFid do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozví, podá zprávu místnímu orgánu pro ochranu osobních údajů v dané zemi a lidem, kterých se týká, pokud by toto porušení mohlo mít škodlivý dopad na ty, kterých se údaje týkají.

DĚTI

Společnost ProFid vědomě nevyžaduje osobní údaje od dětí ani jim nezasílá žádosti o osobní údaje.

ZPRACOVATELÉ DAT

Našimi zpracovateli údajů jsou:

 • Pro https://profid.cz a https://hub-by-profid.cz: WP Engine, Irongate House, 22-30 Duke’s Place, London, EC3A 7LP, Velká Británie. Viz také: https://wpengine.com/legal/privacy/
 • Pro https://insio.profid.cloud: INSIO software s.r.o., Biskupská 1065/1, 110 00 Praha 1 Česká republika.
 • Pro ESO9, ESO9 international a.s., U Mlýna 2305/22, 141 00 Praha 4 – Záběhlice, Česká republika.
 • Pro účely e-mailového marketingu: ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00 Czech Republic.

PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO

Naše webové stránky a jejich právní upozornění podléhají českému právu.