Všeobecné obchodní podmínky pro klienty Hub by Profid

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví hlavní podmínky upravující poskytování služeb klientům v rámci platformy Hub by Profid (www.hub-by-profid.cz).


1. Definice

Navíc k výrazům definovaným v jiné části těchto všeobecných obchodních podmínek budou mít , následující výrazy níže uvedené významy:

1.1. Společnost

společnost Hub by profid s.r.o., IČO: 17938279, se sídlem Modřínová 1432/75, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 378988, která je vlastníkem a provozovatel Platformy;

1.2. Partner

osoba poskytující Účetní služby v návaznosti na užívání Platformy. Partner je nezávislým podnikatelem, poradcem poskytujícím Účetní služby, tedy Partner je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba platným živnostenským oprávněním dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro provozování živnosti Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;

1.3. Smlouva

Smlouva uzavřená mezi Společností, Partnerem a Klientem ohledně práv a povinností stran týkajících se spolupráce při poskytování Služeb prostřednictvím a/nebo s využitím Platformy, kterou tvoří zejména tyto Všeobecné obchodní podmínky pro klienty Hub by Profid, případně uzavřené Zvláštní podmínky, např. týkající se informací o cenách nebo popisů služeb; a Pokyny pro Klienty vydané Společností;

1.4. Platforma

Komunikační a technické rozhraní s názvem Hub by Profid, umožňující zprostředkování poskytování Účetních služeb mezi Klientem a Partnerem, komunikaci Klientů s Partnery a Společností související s poskytováním Služeb, včetně umožnění předávání dokumentů mezi zúčastněnými subjekty, zejména tedy účetní software, zákaznický portál, e-mailový účet a zabezpečené datové uložiště;

1.5. Účet

Přístup k rozhraní Platformy (webovým stránkám) obsahujícím informace a dokumenty týkající se poskytování Služeb. Klient, případně Klientem určená osoba se může přihlásit k Účtu zadáním uživatelského jména a hesla;

1.6. Klient

Osoba, která si vyžádá (objedná) Služby poskytované prostřednictvím a/nebo s využitím Platformy;

1.7. Služby

Služby a činnosti, které jsou poskytovány prostřednictvím a/nebo s využitím Platformy ze strany Společnosti a/nebo Partnerů, včetně poskytování Účetních služeb, provozu a údržby Platformy, servisu plateb, zákaznické podpory, zajištění komunikace mezi Klientem a Partnerem a další podobné a/nebo související služby;

1.8. Účetní služby

Veškeré služby poradenství ve věcech vedení účetnictví a daňové evidence vymezených platnými právními předpisy, zejména obsahovou náplní předmětu živnosti Činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, které Partner poskytuje Klientovi; Klient bere na vědomí, že poskytované služby nezahrnují poskytování daňového poradenství nebo auditorských služeb; a

1.9. Odměna

Cena, kterou je Klient povinen uhradit za poskytování Služeb, zahrnující i poskytnutí Účetních služeb Partnerem.


2. Užívání platformy

2.1.

Společnost prostřednictvím Platformy poskytuje své Služby zahrnující i zprostředkování poskytnutí Účetních služeb. Samotné Účetní služby poskytují Partneři na základě Smlouvy. Partneři poskytují Účetní služby samostatně jako nezávislí podnikatelé na vlastní účet a odpovědnost. Spory vyplývající ze spotřebitelských práv, nebo z plnění právních předpisů upravujících poskytování Účetních služeb se řeší výhradně mezi Partnerem a Klientem. Klient bere rovněž na vědomí a prohlašuje, že Společnost není v žádném případě odpovědná za jakékoli plnění, jeho kvalitu a včasnost, ani za jiná práva nebo povinnosti sjednané nebo vyplývající ze vztahu mezi Klientem a Partnerem (tohoto vztahu není Společnost smluvní stranou ani účastníkem povinným k jakémukoli plnění či za jakékoli plnění odpovědným).

2.2.

Pro zapojení Klienta do Platformy a započetí jejího užívání je Klient povinen uzavřít Smlouvu, jejímž uzavřením prohlašuje a zaručuje, že si pozorně pročetl tyto všeobecné obchodní podmínky, včetně vymezení všech povinností, které z nich vyplývají, zcela jim rozumí a souhlasí s tím, že je těmito vázán; současně Klient uzavřením Smlouvy prohlašuje, že veškeré informace, které Společnosti poskytl, jsou přesné, správné a úplné; na Účtu bude Klient vždy evidovat správné údaje a informace tyto bude průběžně aktualizovat; neumožní žádným jiným osobám využívat Účet ani tento Účet nepřevedete na žádnou jinou osobu ani jí tento Účet nepostoupí; Společností poskytované Služby nebude používat k neoprávněným či protiprávním účelům a nebude narušovat řádné fungování Platformy.

2.3.

Klient užíváním Platformy vyjadřuje souhlas se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek a zavazuje se je dodržovat.

2.4.

Klient dále souhlasí s tím, že Společnost může postoupit některé nebo všechna svá práva a povinnosti vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek na třetí osobu.

2.5.

Klient není oprávněn jakákoli svá práva nebo povinnosti, ať zčásti nebo v celku, vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek převést nebo postoupit na jakoukoli třetí osobu. Klient není oprávněn bez předchozího souhlasu Společnosti postoupit jakoukoli pohledávku za Společností nebo takovou pohledávku jakkoli zatížit či poskytnout jako formu zajištění.


3. Objednávání a rušení účetních služeb

3.1.

Pokud si Klient prostřednictvím a/nebo s využitím Platformy objedná Účetní služby a Partner souhlasí s přijetím objednávky, považují se Účetní služby ve vymezeném rozsahu za objednané.

3.2.

Poté co Partner potvrdí, že provede Účetní služby, je tímto mezi Klientem a Partnerem uzavřena samostatná smlouva o poskytování Účetních služeb, jejichž předmět a podmínky poskytnutí jsou stanoveny dohodou mezi Partnerem a Klientem. Společnost poskytnutí Účetních služeb nezajišťuje a není stranou smlouvy uzavírané mezi Klientem a Partnerem

3.3.

Klient je oprávněn zrušit objednávku Účetních služeb, kterou Partner přijal. V takovém případě má Partner nárok na kompenzaci za zrušenou objednávku Účetních služeb (storno poplatek) v případě, že Klient zruší požadavek na Účetní služby po určité době, kdy Partner již započal se zpracováváním dané objednávky a to podle rozsahu doposud zpracovaného výstupu (zejména podle výchozí základní sazby předmětných Účetních služeb a marně vynaloženého času).

3.4.

K objednání účetních služeb může dojít na základě uzavření samostatné písemné Smlouvy o spolupráci nebo postupem a s využitím Platformy v souladu s čl. 3 těchto všeobecných obchodních podmínek.


4. Licence k užívání platformy

4.1.

Za podmínek dodržování těchto všeobecných obchodních podmínek je Klient oprávněn využívat bezplatné, odvolatelné a nevýhradní právo užívání Platformy v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, Zásadami ochrany osobních údajů. Toto právo k užívání Platformy není Klient oprávněn převést ani k němu poskytnout podlicenci.

4.2.

V rámci užívání Platformy a/nebo Účtu se Klient zavazuje, že nebude: dekompilovat, zpětně analyzovat ani se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód Platformy, Účtu, ani jiného softwarového prvku; žádným způsobem měnit Platformu ani Účet (vyjma aktualizace údajů Klienta), používat upravené verze Platformy nebo Účtu; posílat, nebo přenášet soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakékoli jiné programy, které mohou poškodit nebo mít nepříznivý vliv na fungování Platformy; pokoušet se získat neoprávněný přístup do Platformy, k Účtu či jakýmkoli jiným službám Společnosti.

4.3.

Všechna autorská práva a ochranné známky, včetně zdrojového kódu, databází, log a vizuálního stylu, vlastní Společnost a jsou chráněny zákony o autorském právu, ochranné známce a/nebo obchodním tajemství. Na základě používání Platformy nebo jakýchkoli jiných služeb Společnosti nenabývá Partner žádná vlastnická práva k žádnému duševnímu vlastnictví.

4.4.

Společnost je oprávněna kdykoliv a bez předchozího upozornění pozastavit či zrušit provozování Platformy a souvisejícího Účtu. Společnost si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné, nereálné (např. pokud nesouvisejí se Službami, obsahují smyšlené údaje, politické či jiné názory, vulgarismy apod.) či jsou porušením těchto všeobecných obchodních podmínek nebo právních předpisů. O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není Společnost povinna Klienta samostatně informovat.

4.5.

Bližší informace a pokyny k užívání Platformy, které se Klient zavazuje dodržovat, jsou uvedeny na příslušných rozhraní Platformy.

4.6.

V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Klient povinen o tom neprodleně informovat Společnost. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Klienta k Účtu, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Klienta.


5. Odpovědnost

5.1.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Platforma je Klientovi zpřístupněna tak, „jak je“ a „jak je k dispozici“. Společnost neprohlašuje, nezaručuje ani negarantuje, že přístup k Platformě bude fungovat bez přerušení, omezení či chyb. V takovém případě se Společnost bude snažit tyto co nejdříve napravit. Klient bere na vědomí, že fungování Platformy může být omezeno i z důvodu příležitostného výskytu technických chyb a Společnost není schopna zaručit a ani negarantuje, že Platforma bude fungovat za všech okolností. Vzhledem k tomu, že užívání Platformy k objednání poskytování Služeb se odvíjí od chování Partnera, Společnost nezaručuje Klientovi, že užívání Platformy povede k jakýmkoli objednávkám poskytnutí Účetních služeb.

5.2.

Společnost, její zástupci, ani zaměstnanci nenesou odpovědnost za žádnou škodu, která Klientovi může vzniknout v souvislosti s užíváním Platformy. V této souvislosti Společnost zejména neodpovídá za žádné přímé či nepřímé škody na majetku či finanční škody, ušlý zisk, ztrátu zákazníků, zakázek, kontaktů, újmu na dobrém jméně, pověsti, ztrátu nebo nepřesnost dat, ani za žádnou škodu, která může vyplývat z narušení podnikání, ztráty nebo nepřesnosti údajů ani za žádný jiný druh škody.

5.3.

Společnost nenese odpovědnost za jednání či nejednání Partnera a není povinna nahradit ztráty či škody, které mohou Klientovi vzniknout v důsledku jednání či nejednání Partnera.

5.4.

Společnost odpovídá za kvalitu poskytovaných Účetních služeb pouze v rozsahu povinností zprostředkovatele. Kromě plnění zákonných povinností Společnost nezaručuje ani nepřebírá žádnou odpovědnost za kvalitu a bezvadnost poskytování Účetních služeb, které poskytují Partneři jako subjekty nezávislé na Společnosti.

5.5.

Společnost rovněž nezaručuje, že objednávka Účetních služeb Klientem bude Partnerem přijata, jelikož to závisí výhradně na jejich chování a samostatné aktivitě.

5.6.

Klient se zavazuje v plné výši odškodnit a zbavit Společnost, její zástupce, nebo její zaměstnance odpovědnosti za jakékoli nároky či škody, které jim vzniknou v důsledku užívání Platformy Klientem, nebo v důsledku využití Účetních služeb, které si Klient objedná prostřednictvím a/nebo s využitím Platformy.

5.7.

Společnost je oprávněna s okamžitou platností kdykoli ukončit užívání Platformy Klientem, a to i bez sdělení důvodu, zejména v případě, kdy Klient poruší tyto všeobecné obchodní podmínky.


6. Odměna

6.1.

Za užívání Platformy a poskytnuté Služby (včetně Účetních služeb) se se Klient zavazuje hradit Odměnu. Výše Odměny je stanovena v uzavřené Smlouvě. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že výše Odměny se může měnit a rovněž i lišit u různých Účetních služeb a tedy nemusí být vždy stejná.

6.2.

Odměna, případné další částky náležející Společnosti a/nebo Partnerovi, jsou vyúčtovány vždy za jeden (1) uplynulý kalendářní měsíc, nebude-li ujednáno jinak a je splatná vždy nejpozději do 15. dne od vystavení vyúčtování na účet Společnosti uvedený ve vyúčtování. V případě prodlení s úhradou Odměny nebo jiné částky náležející je Klient povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. Kromě dlužné částky a smluvní pokuty je Klient povinen uhradit všechny náklady, které vzniknou v souvislosti s vymáháním pohledávky za Klientem, a to i včetně nákladů na případné právní zastoupení pro domáhání takové pohledávky.

6.3.

Klient může uhradit Odměnu formou bezhotovostního převodu na bankovní účet nebo k jeho výslovné žádosti také v hotovosti.


7. Ukončení

7.1.

Klient i Společnost jsou oprávněni kdykoli Smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu, s dvouměsíční výpovědní dobou běžící od měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena písemná výpověď druhé straně.

7.2.

Společnost je oprávněna vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby (s okamžitou platností) a omezit (zablokovat) přístup Klienta k Platformě a/nebo Účtu bez předchozího upozornění v případě, že Klient poruší tyto všeobecné obchodní podmínky nebo Smlouvu, platné právní předpisy. V uvedených případech má Společnost rovněž právo dle svého vlastního uvážení zakázat registraci nového Účtu a/nebo jiné užívání Platformy.


8. Zpracování osobních údajů

8.1.

Partner bere na vědomí, že Společnost může zpracovávat vybrané osobní údaje, a to v souladu s dokumentem Zásady ochrany osobních údajů, který je k dispozici na adrese https://www.hub-by-profid.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.


9. Změny všeobecných obchodních podmínek

9.1.

Má se za to, že změny těchto všeobecných obchodních podmínek vstupují v účinnost tím, že bude Klientovi sdělena příslušná změna emailem, prostřednictvím Platformy a/nebo Účtu a Klient i po jejich sdělení pokračuje v užívání (tj. Klient nevysloví svůj nesouhlas se změnou).


10. Rozhodné právo a soudní příslušnost

10.1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky. Nebude-li možné případný spor vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek vyřešit smírně, bude daný spor rozhodnut před věcně a místně příslušným soudem

10.2.

V případě sporu mezi spotřebitelem a Společností a/nebo Partnerem může spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Pravidla postupu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedena na stránkách České obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je rovněž možné vést u Evropské komise na webových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.


11. Oznamování

11.1.

Klient se zavazuje Společnost neprodleně informovat o případných změnách jeho kontaktních údajů, případně jiných údajů, které jsou rozhodné pro plnění povinností dle těchto všeobecných obchodních podmínek.

11.2.

Oznámení, které má být učiněno podle těchto všeobecných obchodních podmínek bude učiněno řádně, pokud bude: (i) doručeno osobně, (ii) zasláno doporučeně, (iii) zpřístupněno přes Platformu a/nebo Účet nebo (iv) zasláno datovou zprávou informačního systému datových schránek. Bude se mít za to, že oznámení, které bylo odesláno v souladu s tímto bodem, bylo doručeno: (i) v případě osobního doručení v okamžiku doručení druhé smluvní straně, (ii) v případě zaslání doporučenou poštou v den uvedený poskytovatelem poštovních služeb jako den, kdy bylo podání obsahující oznámení doručené druhé smluvní straně nebo oznámeno uložení zásilky, (iii) v případě zpřístupnění přes Platformu a/nebo Účet v den zpřístupnění, nebo (iv) v případě zaslání datovou zprávou informačního systému datových schránek v den uvedený poskytovatelem jako den, kdy bylo podání obsahující oznámení doručené druhé smluvní straně.


12. Závěrečná ustanovení

12.1.

V případě, že by se některé ustanovení nebo jeho část těchto všeobecných obchodních podmínek stalo nebo bylo shledáno neplatné, neúčinné, nevymahatelné či zdánlivé, nemá to vliv na platnost a účinnost jiných ustanovení nebo jejich částí ani těchto všeobecných obchodních podmínek jako celku a tyto budou vykládány tak, aby byl co nejvíce šetřen smysl a účel těchto všeobecných obchodních podmínek. Klient a Společnost se v takovém případě zavazují nahradit neplatné, neúčinné, nevymahatelné či zdánlivé ustanovení novým ustanovením, které bude svým významem co nejvíce odpovídat dotčenému ustanovení.

12.2.

Tyto všeobecné obchodní podmínky užívání jsou platné a účinné od 1.1.2023.