Všeobecné obchodní podmínky pro partnery Hub by Profid

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví hlavní podmínky upravující spolupráci v rámci platformy Hub by Profid (www.hub-by-profid.cz).


1. Definice

Navíc k výrazům definovaným v jiné části těchto všeobecných obchodních podmínek budou mít , následující výrazy níže uvedené významy:

1.1. Společnost

Společnost Hub by profid s.r.o., IČO: 17938279, se sídlem Modřínová 1432/75, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 378988, která je vlastníkem a provozovatel Platformy;

1.2. Partner

Osoba poskytující Účetní služby v návaznosti na užívání Platformy. Každému Partnerovi je přidělen osobní účet Platformy pro účely jejího používání. Partner je nezávislým podnikatelem, poradcem poskytujícím Účetní služby, tedy Partner je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba platným živnostenským oprávněním dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro provozování živnosti Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;

1.3. Smlouva

Smlouva uzavřená mezi Společností, Partnerem a Klientem ohledně práv a povinností stran týkajících se spolupráce při poskytování Služeb prostřednictvím a/nebo s využitím Platformy, kterou tvoří zejména tyto Všeobecné obchodní podmínky pro partnery Hub by Profid, případně uzavřené Zvláštní podmínky, např. týkající se informací o cenách nebo popisů služeb; a Pokyny pro Partnery vydané Společností;

1.4. Platforma

Komunikační a technické rozhraní s názvem Hub by Profid, umožňující zprostředkování poskytování Účetních služeb mezi Klientem a Partnerem, komunikaci Klientů s Partnery a Společností související s poskytováním Služeb, včetně umožnění předávání dokumentů mezi zúčastněnými subjekty, zejména tedy účetní software, zákaznický portál, e-mailový účet a zabezpečené datové uložiště;

1.5. Účet

Přístup k rozhraní Platformy (webovým stránkám) obsahujícím informace a dokumenty týkající se poskytování Služeb. Partner, případně Partnerem určená osoba se může přihlásit k Účtu zadáním uživatelského jména a hesla;

1.6. Klient

Osoba, která si vyžádá (objedná) Služby poskytované prostřednictvím a/nebo s využitím Platformy;

1.7. Služby

Služby a činnosti, které jsou poskytovány prostřednictvím a/nebo s využitím Platformy ze strany Společnosti a/nebo Partnerů, včetně poskytování Účetních služeb, provozu a údržby Platformy, servisu plateb, zákaznické podpory, zajištění komunikace mezi Klientem a Partnerem a další podobné a/nebo související služby;

1.8. Účetní služby

Veškeré služby poradenství ve věcech vedení účetnictví a daňové evidence vymezených platnými právními předpisy, zejména obsahovou náplní předmětu živnosti Činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, které Partner poskytuje Klientovi; Partner bere na vědomí, že poskytované služby nezahrnují poskytování daňového poradenství nebo auditorských služeb;

1.9. Platby

Úhrada provedená Klientem za poskytnuté Služby;

1.10. Odměna

Cena, kterou je Klient povinen uhradit za poskytování Služeb, zahrnující i poskytnutí Účetních služeb Partnerem;

1.11. Poplatek

Poplatek, který je Partner povinen uhradit Společnosti za užívání Platformy; a

1.12. Zprostředkovatel plateb

Společnost, tj. zprostředkovatel odpovědný za služby technické podpory pro účely poskytování platebních služeb a/nebo fakturace. Zprostředkovatel plateb může taktéž projednávat případné stížnosti a řešit případné spory týkající se Plateb.


2. Uzavření smlouvy

2.1.

Pro zapojení Partnera do Platformy a započetí jejího užívání je Partner povinen uzavřít Smlouvu, jejímž uzavřením prohlašuje a zaručuje, že je podle platných právních předpisů oprávněn se Společností uzavřít Smlouvu; že si pozorně pročetl tyto všeobecné obchodní podmínky, včetně vymezení všech povinností, které z nich a ze Smlouvy vyplývají, zcela jim rozumí a souhlasí s tím, že je těmito vázán; současně Partner uzavřením Smlouvy prohlašuje, že veškeré informace, které Společnosti poskytl, jsou přesné, správné a úplné; na Účtu bude Partner vždy evidovat správné údaje a informace tyto bude průběžně aktualizovat; neumožní žádným jiným osobám využívat Účet ani tento Účet nepřevedete na žádnou jinou osobu ani jí tento Účet nepostoupí; Společností poskytované Služby nebude používat k neoprávněným či protiprávním účelům a nebude narušovat řádné fungování Platformy; a že bude Partner za každých okolnosti důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy, a to zejména právní předpisy upravující poskytování Účetních služeb.

2.2.

Partner užíváním Platformy vyjadřuje souhlas se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek a zavazuje se je dodržovat.

2.3.

Při uvádění platebních (bankovních) údajů je Partner povinen poskytnout veškeré požadované údaje. Odměna hrazená z obdržené Platby bude Společností převedena na bankovní účet Partnera, který uvedl dle předchozí věty, a to na základě daňového dokladu, který Partner Společnosti vystaví. Partner bere na vědomí a prohlašuje, že Společnost nenese odpovědnost za nesprávné peněžní transakce v případě, že při Partner poskytnete chybné platební (bankovní) údaje.

2.4.

Po odeslání žádosti Partnera o registraci si Společnost vyhrazuje právo vyžadovat splnění dalších podmínek a povinností Partnerem, a to ještě před zpřístupněním Platformy. Nedodržení nebo nesplnění uvedených podmínek a povinností může vést k ukončení Smlouvy, neumožnění nebo zrušení práva Partnera užívat Platformu.

2.5.

Partner souhlasí s tím, že Společnost může postoupit některé nebo všechna svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu.

2.6.

Partnerem může být i právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, poskytující Účetní služby prostřednictvím osob, které jsou k této osobě v základním pracovněprávním vztahu. Tuto skutečnost je Partner povinen uvést při registraci k užívání Platformy a ve zřízeném Účtu. Taková fyzická osoba (zaměstnanec) může Účet Partnera používat pouze tehdy, jestliže si přečetla a zavázala se dodržovat tyto všeobecné obchodní podmínky a jakoukoli další dokumentaci, která je součástí Smlouvy. Právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba a fyzická osoba (zaměstnanec) fakticky poskytující Účetní služby v rámci příslušného Účtu nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za případná porušení všeobecných obchodních podmínek a Smlouvy na straně Partnera. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, poskytující Účetní služby prostřednictvím osob, které jsou k této osobě v základním pracovněprávním vztahu je povinna seznámit příslušné osoby v základním pracovněprávním vztahu se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

2.7.

Partner si může zaregistrovat účty pro osoby, které jsou k němu v základním pracovněprávním vztahu. V takovém případě bude takový Partner povinen zajistit, aby osoby v základním pracovněprávním vztahu dodržovali požadavky právních předpisů, všeobecných obchodních podmínek, Smlouvy a případných dalších dohod, a zavazuje se jednat v souladu s příslušnými podmínkami a povinnostmi. Partner a osoby v základním pracovněprávním vztahu i nadále ponesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za případná porušení, kterých se dopustí.

2.8.

Partner výslovně bere na vědomí, že Účetní služby poskytované Klientovi v návaznosti na užívání Platformy může poskytovat pouze prostřednictvím konkrétních fyzických osob, které Partner uvede při registraci, případně ve svém Účtu, k čemuž se tímto zavazuje. Partner je odpovědný za každý případ, kdy budou Účetní služby poskytnuty jinou fyzickou osobou, než uvedenými v příslušném Účtu, a to bez možnosti zproštění odpovědnosti Partnera za takové jednání. Partner se zavazuje učinit veškerá potřebná a/nebo obvyklá opatření, aby nedošlo k případům zneužití Platformy a/nebo Účtu.

2.9.

V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 2.7. těchto všeobecných obchodních podmínek je Partner povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ, kdy budou Účetní služby poskytnuty Klientovi v návaznosti na užívání Platformy jinou fyzickou osobou, než uvedenou v příslušném Účtu. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 2.7. těchto všeobecných obchodních podmínek má Společnost právo okamžitě omezit (zablokovat) přístup Partnera k Platformě a/nebo Účtu a tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo Společnosti na náhradu škody, nebo odčinění nemajetkové újmy.

2.10.

K uzavření Smlouvy mezi Partnerem a Společností může dojít na základě uzavření písemné Smlouvy o spolupráci nebo postupem a s využitím Platformy dle tohoto čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek.


3. Právo užívat platformu a účet

3.1.

Společnost tímto poskytuje licenci Partnerovi k užívání Platformy a Účtu. Tato licence neobsahuje právo Partnera dále poskytovat podlicence ani převést jakákoli práva na třetí osoby.

3.2.

V rámci užívání Platformy a/nebo Účtu se Partner zavazuje, že nebude: dekompilovat, zpětně analyzovat ani se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód Platformy, Účtu, ani jiného softwarového prvku; žádným způsobem měnit Platformu ani Účet (vyjma aktualizace údajů Partnera), používat upravené verze Platformy nebo Účtu; posílat, nebo přenášet soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakékoli jiné programy, které mohou poškodit nebo mít nepříznivý vliv na fungování Platformy; pokoušet se získat neoprávněný přístup do Platformy, k Účtu či jakýmkoli jiným službám Společnosti.

3.3.

Licence poskytnutá na základě této Smlouvy bude zrušena zároveň s ukončením Smlouvy. Po ukončení Smlouvy se Partner zavazuje neprodleně přestat užívat Platformu a Účet. Po ukončení Smlouvy je Společnost oprávněna zablokovat a odstranit Účet bez předchozího upozornění, včetně veškerých informací a údajů v Platformě prostřednictvím takového Účtu uložených.

3.4.

Všechna autorská práva a ochranné známky, včetně zdrojového kódu, databází, log a vizuálního stylu, vlastní Společnost a jsou chráněny zákony o autorském právu, ochranné známce a/nebo obchodním tajemství. Na základě používání Platformy nebo jakýchkoli jiných služeb Společnosti nenabývá Partner žádná vlastnická práva k žádnému duševnímu vlastnictví.

3.5.

Společnost je oprávněna kdykoliv a bez předchozího upozornění pozastavit či zrušit provozování Platformy a souvisejícího Účtu. Společnost si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné, nereálné (např. pokud nesouvisejí se Službami, obsahují smyšlené údaje, politické či jiné názory, vulgarismy apod.) či jsou porušením těchto všeobecných obchodních podmínek nebo právních předpisů. O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není Společnost povinna Partnera samostatně informovat.

3.6.

Společnost si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti používání Platformy uživatelem (včetně smazání veškerých vložených údajů či informací), který opakovaně či podstatně porušil tyto všeobecné obchodní podmínky nebo právní předpisy.

3.7.

Partner nemá k Účtu (resp. v něm uloženým informacím) žádná vlastnická práva. Zruší-li Partner svůj Účet, nebo jeho Účet bude zrušen ze strany Společnosti, veškeré informace o Partnerovi včetně Účtu a jím zveřejněných informací budou označeny jako smazané a mohou být z Platformy vymazány. Má-li Partner zájem na uložení jakýchkoli informací uložených v rámci Účtu, je povinen si tyto uložit do jiného úložiště. Společnost je oprávněna ponechat si uložené kopie informací o Partnerovi, pokud došlo ke zrušení Účtu ze strany Společnosti z důvodu porušení všeobecných obchodních podmínek nebo právních předpisů. Společnost je dále oprávněna ponechat si uložené kopie informací Partnerovi v anonymizované podobě.

3.8.

Partner bere na vědomí, že není oprávněn: (i) zpracovávat automatizovaně data uložená v Platformě ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze Platformy, (ii) načítat data prezentovaná na Platformě pro další strojové či automatizované zpracování; (iii) jinak používat Platformu v rozporu s jeho účelem.

3.9.

Společnost si vyhrazuje právo měnit obsah a grafickou podobu Platformy či dotčených souvisejících rozhraní i bez předchozího upozornění Partnera. Přístup do Platformy může Společnost kdykoliv pozastavit, ukončit nebo omezit.

3.10.

Bližší informace a pokyny k užívání Platformy, které se Partner zavazuje dodržovat, jsou uvedeny na příslušných rozhraní Platformy.

3.11.

Za obsah informací uložených na Účtu je odpovědný Partner.

3.12.

V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Partner povinen o tom neprodleně informovat Společnost. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Partnera k Účtu, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Partnera.


4. Poskytování účetních služeb

4.1.

Partner prohlašuje a zavazuje se, že bude Účetní služby vždy a za každých okolností poskytovat v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, Smlouvou i všemi relevantními platnými právními předpisy. Partner bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za případná porušení jakýchkoli právních předpisů, k nimž dojde v souvislosti s poskytováním Účetních služeb.

4.2.

Partner prohlašuje, že k poskytování Účetních služeb disponuje všemi relevantními oprávněními (včetně platného a účinného živnostenského oprávnění), povoleními, registracemi, osvědčeními a jinou dokumentací, kterou příslušné právní předpisy vyžadují k poskytování Účetních služeb. Partner se zavazuje udržovat vše výše uvedené v platnosti a účinnosti po celou dobu využívání Platformy a/nebo účinnosti Smlouvy. Společnost má právo po Partnerovi vyžadovat předložení splnění právních povinností a povinností stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami a zkontrolovat všechna nezbytná oprávnění, povolení, souhlasy, schválení, registrace a osvědčení.

4.3.

Účetní služby se Partner zavazuje poskytovat profesionálním a odborným způsobem v souladu s pravidly podnikatelské etiky, které se na poskytování takových služeb vztahují. Partner dále prohlašuje, že se bude snažit vyhovět žádosti Klienta v jeho nejlepším zájmu.

4.4.

Partner má výhradní právo rozhodovat o tom a určit, kdy budou Účetní služby poskytovány, to vše při splnění povinností Partnera vůči Klientovi v souvislosti s poskytováním Účetních služeb (zejména v případě stanových lhůt apod.). O nabídky potencionálních Klientů uveřejněné v Platformě je Partner oprávněn projevit zájem, odmítnout nebo ignorovat dle vlastního uvážení.

4.5.

Veškeré vybavení a prostředky, které jsou nezbytné k poskytování Účetních služeb je Partner povinen zajistit a udržovat na své vlastní náklady. Partner nese plnou odpovědnost za uhrazení všech nákladů, které Partnerovi vzniknou při poskytování Účetních služeb, zejména nákladů na provoz výpočetní techniky Partnera, internetové a jiné datové připojení, poplatky, pojištění, příslušné daně atd.

4.6.

Odměnu je Partner oprávněn účtovat vždy, když řádně a ve stanovené lhůtě poskytne Účetní služby dle objednávky Klienta. Konečná výše Odměny, která bude Klientovi účtována po dokončení poskytnutí Účetních služeb, nebude-li ujednání mezi Klientem, Partnerem a Společností jinak, se vypočítá na základě výchozí základní sazby s ohledem na předmět Účetních služeb a předpoklad časové náročnosti daných úkonů. Partner bere na vědomí, že základní sazba může být upravena podle situace na místním trhu.

4.7.

Společnost je oprávněna přiměřeným způsobem změnit nebo zcela zrušit nárok na Odměnu za poskytnuté Účetní služby v případě, že: a) Klient takovou změnu, nebo zrušení důvodně navrhne z důvodu porušení povinností Partnera, nebo b) existuje důvodné podezření na neoprávněné účtování Odměny.

4.8.

Po každém řádném poskytnutí Účetních služeb Společnost jménem a na účet Klienta vytvoří a pošle Klientovi příslušné vyúčtování.

4.9.

Klient je oprávněn zrušit objednávku Účetních služeb, kterou Partner přijal. V takovém případě má Partner nárok na kompenzaci za zrušenou objednávku Účetních služeb (storno poplatek) v případě, že Klient zruší požadavek na Účetní služby po určité době, kdy Partner již započal se zpracováváním dané objednávky a to podle rozsahu doposud zpracovaného výstupu (zejména podle výchozí základní sazby předmětných Účetních služeb a marně vynaloženého času).

4.10.

Partner bere na vědomí, že je povinen řádně dodržovat veškeré daňové povinnosti, které Partnerovi vyplývají z platných právních předpisů v souvislosti s poskytováním Účetních služeb, zejména, nikoli však výlučně, placení daně z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního pojištění, daně z přidané hodnoty a dalších příslušných daní a poplatků; plnění všech povinností vůči zaměstnancům a povinnosti registrace k příslušným daním. V případě, že zašle Společnosti orgán veřejné moci platnou žádost o poskytnutí informací týkajících se činnosti Partnera, je Společnost oprávněna mu takové informace poskytnout v rozsahu, který připouští platné právní předpisy. Partner se dále zavazuje uhradit Společnosti veškeré případně vyúčtované poplatky, platby, pokuty a jiné daňové závazky, které Společnosti vzniknou v souvislosti s nesplněním povinností Partnera.

4.11.

Partner bere na vědomí a zmocňuje Společnost k vystavení daňového dokladu (faktury) pro úhradu Odměny, případných smluvních pokut a další úhrad, které Společnost pro Partnera zprostředkovává.


5. Poplatky společnosti

5.1.

Za užívání Platformy se Partner zavazuje hradit Společnosti Poplatek sestávající z (i) ve Smlouvě sjednané cenové kalkulace a (ii) měsíčního paušálu za využití Platformy (podle počtu uživatelů). Výše Poplatku náležejícího Společnosti je stanoven při uzavření Smlouvy. Výše Poplatku je rovněž zpřístupněna prostřednictvím Účtu, případně bude Společností sdělena jinak. Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že výše Poplatku náležejícího Společnosti se může měnit a rovněž i lišit u různých Klientů a/nebo Účetních služeb a tedy nemusí být vždy stejný. Před provedením změny Poplatku se Společnost zavazuje Partnera vždy informovat.

5.2.

Poplatek náležející Společnosti, případné další částky náležející Společnosti, jsou vyúčtovány vždy za jeden (1) uplynulý kalendářní měsíc, nebude-li Společností stanoveno (a to i jednostranně) jinak a jsou splatné vždy nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. V případě prodlení s úhradou Poplatku nebo jiné částky náležející Společnosti je Partner povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,3 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. Kromě dlužné částky a smluvní pokuty je Partner povinen uhradit všechny náklady Společnosti, které jí vzniknou v souvislosti s vymáháním pohledávky za Partnerem, a to i včetně nákladů na případné právní zastoupení pro domáhání takové pohledávky.


6. Platby

6.1.

Klient může uhradit Odměnu formou bezhotovostního převodu na bankovní účet nebo k jeho výslovné žádosti také v hotovosti. Partner tímto zmocňuje a opravňuje Společnost k tomu, aby jménem Partnera jednala jako zástupce, a to výhradně pro účely inkasování Odměny nebo jiných souvisejících částek a poplatků hrazených Klientem. Splněním platebního závazku Klienta se považuje obdržení platby na účet příjemce.

6.2.

V případě, že Klient Odměnu neuhradí nebo ji odmítne uhradit, zašle Společnost Klientovi jménem Partnera oznámení o existenci dluhu. Toto oprávnění vychází z pověření Zprostředkovatele plateb uděleného Společnosti a neznamená, že je Společnost povinna uhradit Odměnu, kterou Klient neuhradil.

6.3.

Partner se zavazuje Společnost informovat o všech důležitých okolnostech, které by mohly mít vliv na inkasování Plateb či jejich další distribuci.

6.4.

Pro vyloučení pochybností Partner a Společnost prohlašují a potvrzují, že Společnost není povinna uhradit Partnerovi odpovídající část Odměny za poskytnuté Účetní služby, pokud příslušnou Platbu Klient neuhradí. V takovém případě je Společnost nápomocna Partnerovi s vyžádáním úhrady Platby od Klienta a po případném provedení požadované Platby Klientem danou částku Společnost zašle Partnerovi.

6.5.

Před poskytnutím Účetních služeb se Partner zavazuje ověřit, že jsou dané služby skutečně poskytovány správnému a určenému Klientovi, který Účetní služby objednal. Pokud a základě nesprávné identifikaci Klienta bude Odměna vyúčtována osobě, které nebyly Účetní služby poskytnuty, nebo která nesouhlasila s poskytnutím Účetních služeb jiným osobám, nevzniká Partnerovi nárok obdržet jakoukoli Odměnu či jinou částku.

6.6.

Partner výslovně souhlasí s tím, že Společnost na veškeré Klientem uhrazené Platby započte jakékoli a všechny částky, které je Partner povinen Společnosti zaplatit (zejména Poplatek náležející Společnosti, případně smluvní pokuty, nebo jiné nároky).


7. Podpora partnerů, hodnocení a aktivita

7.1.

Společnost poskytujeme Partnerům podporu v souvislosti s používáním Platformy. Společnost si vyhrazuje právo omezit rozsah nebo přerušit poskytování zákaznické podpory v případě, že je Partner v prodlení s plněním jeho povinností dle Smlouvy nebo těchto všeobecných smluvních podmínek o více než deset (10) kalendářních dnů.

7.2.

Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že za účelem zajištění kvalitních Služeb jsou Klienti oprávněni poskytovat hodnocení a zpětnou vazbu ohledně kvality poskytnutých Služeb, včetně Účetních služeb a subjektu Partnera.

7.3.

Vedle hodnocení dle těchto všeobecných smluvních podmínek je Společnost oprávněna měřit i úroveň aktivity Partnera a stanovit hodnocení (skóre) aktivity, které vychází z aktivity, přijímání, odmítání, nereagování a plnění poptávek (objednávek) Klientů..

7.4.

V zájmu poskytování kvalitních služeb je Společnost oprávněna stanovit minimální průměrné hodnocení a minimální skóre aktivity, kterého musí Partner dosáhnout a následně si ho udržet.


8. Přehledy trhu a kampaně

8.1.

Společnost je oprávněna prostřednictvím Účtu a/nebo sdělených komunikačních kanálů Partnera (SMS, e-mail nebo jinak) posílat přehledy o trhu v zájmu zvýšení povědomí o poptávkách Klientů. Tyto přehledy trhu jsou pouhými doporučeními a nejsou pro Společnost nijak závazné. Odhady uvedené v rámci přehledu trhu vychází ze statistik za minulá období, a proto Společnost neručí, že skutečná tržní situace bude odpovídat odhadům uvedeným v přehledu trhu.


9. Vztah mezi společností, partnerem a klientem

9.1.

Společnost prostřednictvím Platformy poskytuje Služby, včetně zprostředkování Účetních služeb. Samotné Účetní služby poskytuje Partner základě objednávky (smlouvy) Účetních služeb uzavřené s Klientem. Partner poskytuje Účetní služby samostatně jako nezávislý podnikatel na vlastní účet a odpovědnost. Spory vyplývající ze spotřebitelských práv, nebo z plnění právních předpisů upravujících poskytování Účetních služeb se řeší výhradně mezi Partnerem a Klientem/Klienty. Partner bere rovněž na vědomí a prohlašuje, že Společnost není v žádném případě odpovědná za jakékoli plnění, jeho kvalitu a včasnost, zaplacení ani za jiná práva nebo povinnosti sjednané nebo vyplývající ze vztahu mezi Klientem a Partnerem (tohoto vztahu není Společnost smluvní stranou ani účastníkem povinným k jakémukoli plnění či za jakékoli plnění odpovědným).

9.2.

Partner tímto bere na vědomí a prohlašuje, že Společnost odpovídá za kvalitu poskytovaných Účetních služeb pouze v rozsahu stanovených povinností zprostředkovatele takových služeb. Společnost nezaručuje ani nepřebírá žádnou odpovědnost za kvalitu a bezvadnost poskytování Účetních služeb, které poskytuje Partner, resp. fyzická osoba (zaměstnanec) fakticky poskytující Účetní služby v rámci příslušného Účtu, jako subjekty nezávislé na Společnosti. Partner se tímto dále zavazuje poskytnout Společnost veškerou případně požadovanou součinnost potřebnou k dodržování povinností Společnosti coby zprostředkovatele Účetních služeb.

9.3.

Partner tímto prohlašuje a potvrzuje, že mezi Partnerem a Společností nevzniká ani nevznikne žádná pracovní smlouva ani pracovněprávní vztah. Partner nevystupuje jako zaměstnanec, zprostředkovatel či zástupce Společnosti ani Společnost nesmí jejím jménem nebo na její účet jakkoli smluvně či jinak zavazovat.

9.4.

Partner není oprávněn jakákoli svá práva nebo povinnosti, ať zčásti nebo v celku, vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy převést nebo postoupit na jakoukoli třetí osobu. Partner není oprávněn bez předchozího souhlasu Společnosti postoupit jakoukoli pohledávku za Společností nebo takovou pohledávku jakkoli zatížit či poskytnout jako formu zajištění.

9.5.

Partner je povinen neprodleně informovat Společnost o veškerých údajích a změnách těchto údajů týkajících se činnosti poskytování Účetních služeb, které Společnost potřebuje k plnění svých povinností z těchto všeobecných smluvních podmínek nebo Smlouvy. Partner je povinen informovat Společnost zejména o držení příslušného živnostenského oprávnění k poskytování Účetních služeb a údajích o fyzických osobách (zaměstnancích) fakticky poskytující Účetní služby v rámci příslušného Účtu.

9.6.

Partner se zavazuje, že v době účinnosti Smlouvy a po dobu pěti (5) let po skončení účinnosti Smlouvy nebude na vlastní nebo cizí účet vykonávat činnosti ve prospěch Klientů a/nebo ve prospěch s Klienty propojených osob, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání Společnosti, Smlouvě a/nebo Platformě, zejména pak tu činnost, kterou se Partner zavázal vykonávat na základě této Smlouvy (vč. poskytování Účetních služeb), aniž by taková činnost probíhala výhradně prostřednictvím a/nebo s využitím Platformy za účasti Společnosti. Při skončení účinnosti Smlouvy pro účely tohoto ujednání předloží Společnost Partnerovi seznam Klientů. Partner prohlašuje a činí nesporným, že zákaz dle tohoto čl. 9.6 těchto všeobecných obchodních podmínek neomezuje Partnera více, než vyžaduje potřebná ochrana zájmů a práv Společnosti, a to zejména s ohledem na sdílení know-how a obchodního tajemství Společnosti a seznámení Partnera s Klienty Společnosti. V případě, že Partner poruší některý závazek a/nebo povinnost dle tohoto čl. 9.6 těchto všeobecných obchodních podmínek, zavazuje se zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý jednotlivý případ, která je splatná do sedmi (7) dnů od výzvy Společnosti k její úhradě.


10. Zpracování osobních údajů

10.1.

Partner bere na vědomí, že Společnost může zpracovávat vybrané osobní údaje, a to v souladu s dokumentem Zásady ochrany osobních údajů, který je k dispozici na adrese https://www.hub-by-profid.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.


11. Odpovědnost

11.1.

Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že Platforma je Partnerovi k dispozici tak, „jak je“ a „jak je k dispozici“. Společnost neprohlašuje, nezaručuje ani negarantuje, že přístup k Platformě bude fungovat bez přerušení, omezení či chyb. V takovém případě se Společnost bude snažit tyto co nejdříve napravit. Partner bere na vědomí, že fungování Platformy může být omezeno i z důvodu příležitostného výskytu technických chyb a Společnost není schopna zaručit a ani negarantuje, že Platforma bude fungovat za všech okolností. Vzhledem k tomu, že užívání Platformy k objednání poskytování Účetních služeb se odvíjí od chování Klienta, Společnost nezaručuje Partnerovi, že užívání Platformy povede k jakýmkoli objednávkám poskytnutí jeho Účetních služeb.

11.2.

Společnost, její zástupci, ani zaměstnanci nenesou odpovědnost za žádnou škodu, která Partnerovi může vzniknout v souvislosti s užíváním Platformy. V této souvislosti Společnost zejména neodpovídá za žádné přímé či nepřímé škody na majetku či finanční škody, ušlý zisk, ztrátu zákazníků, zakázek, kontaktů, újmu na dobrém jméně, pověsti, ztrátu nebo nepřesnost dat, ani za žádnou škodu, která může vyplývat z narušení podnikání, ztráty nebo nepřesnosti údajů ani za žádný jiný druh škody.

11.3.

Finanční odpovědnost Společnosti v souvislosti s porušením těchto všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy je omezena na 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Právo požadovat náhradu škody má Partner pouze tehdy, jestliže Společnost porušila všeobecné obchodní podmínky nebo Smlouvu úmyslně.

11.4.

Společnost nenese odpovědnost za jednání či nejednání Klienta a není povinna nahradit ztráty či škody, které mohou Partnerovi vzniknout v důsledku jednání či nejednání Klienta.

11.5.

Za případné porušení všeobecných obchodních podmínek, Smlouvy či jakýchkoli platných právních předpisů nese Partner plnou odpovědnost. Partner se zavazuje v takovém případě zamezit dalšímu porušování a učit veškeré předpokládatelné kroky k nápravě daného porušení, nejpozději však neprodleně po obdržení příslušné výzvy zaslané Společností nebo jiným oprávněným subjektem (např. orgánem veřejné moci). Partner se zavazuje nahradit Společnosti veškeré přímé a/nebo nepřímé ztráty a/nebo škody, ušlý zisk, náklady, pokuty či sankce, které mohou vzniknout v souvislosti s porušením všeobecných obchodních podmínek, Smlouvy či platných právních předpisů Partnerem.

11.6.

Pokud vůči Společnosti uplatní Klient nárok v souvislosti s poskytováním Služeb, je Partner povinen nahradit takovou škodu v plné výši do sedmi (7) dnů od obdržení příslušné výzvu k úhradě. Pro případ, že Společnosti vznikne právo uplatnit vůči Partnerovi jakékoli nároky, se Partner zavazuje vedle úhrady nebo splnění těchto nároků zaplatit i náklady za právní služby vynaložené v souvislosti uplatněním těchto nároků.

11.7.

V případě, že bude Společnosti pravomocně uložena orgánem veřejné moci pokuta v souvislosti s porušením povinnosti Partnera je Partner povinen uhradit Společnosti částku ve výši pokuty a jejího příslušenství uložené pravomocným rozhodnutím.


12. Doba trvání a ukončení

12.1.

Podmínky stanovené v těchto všeobecných obchodních podmínkách vstoupí v platnost ke dni uzavření Smlouvy. Ostatní smluvní podmínky vstoupí v platnost v okamžiku, kdy bude Partnerovi daný dokument nebo sdělení zpřístupněno a Partner začne nebo pokračuje v užívání Platformy (tj. Partner nevysloví nesouhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami).

12.2.

Partner i Společnost jsou oprávněni kdykoli tuto Smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu, s dvouměsíční výpovědní dobou běžící od měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena písemná výpověď druhé straně. Společnost je v případě podané nebo obdržené výpovědi oprávněna omezit (zablokovat) přístup Partnera k Platformě a/nebo Účtu.

12.3.

Společnost je oprávněna vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby (s okamžitou platností) a omezit (zablokovat) přístup Partnera k Platformě a/nebo Účtu bez předchozího upozornění v případě, že Partner poruší tyto všeobecné obchodní podmínky nebo Smlouvu, platné právní předpisy nebo Partner jakkoli zneváží Společnost nebo poškodí značku, pověst nebo podnikání Společnosti. V uvedených případech má Společnost rovněž právo můžeme dle svého vlastního uvážení zakázat registraci nového Účtu a/nebo jiné užívání Platformy.

12.4.

Společnost je dále oprávněna okamžitě zablokovat Partnerovi přístup k Platformě a/nebo k Účtu po dobu vyšetřování, pokud je podezření, že došlo k porušení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy nebo jiné podvodné činnosti.

12.5.

Partner dále bere na vědomí, že zájmem Společnosti je poskytování těch nejkvalitnějších služeb Klientovi, a proto Společnost sleduje činnost Partnera na Platformě. Pokud Partner nesplní minimální požadavky na úroveň služeb, např. minimální hodnocení nebo skóre aktivity, je Společnost oprávněna s okamžitou platností vypovědět Smlouvu bez předchozího upozornění.


13. Změny všeobecných obchodních podmínek

13.1.

Má se za to, že změny těchto všeobecných obchodních podmínek vstupují v účinnost tím, že bude Partnerovi sdělena příslušná změna emailem, prostřednictvím Platformy a/nebo Účtu a Partner i po jejich sdělení pokračuje v užívání (tj. Partner nevysloví svůj nesouhlas se změnou).


14. Rozhodné právo a soudní příslušnost

14.1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky a Smlouva se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky. Nebude-li možné případný spor vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy vyřešit smírně, bude daný spor rozhodnut před věcně příslušným soudem a místně příslušným soudem podle sídla Společnosti, s čímž partner výslovně souhlasí.


15. Oznamování

15.1.

Partner se zavazuje Společnost neprodleně informovat o případných změnách jeho kontaktních údajů, případně jiných údajů, které jsou rozhodné pro plnění povinností dle těchto všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy.

15.2.

Oznámení, které má být učiněno podle těchto všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy, bude učiněno řádně, pokud bude: (i) doručeno osobně, (ii) zasláno doporučeně, (iii) zpřístupněno přes Platformu a/nebo Účet nebo (iv) zasláno datovou zprávou informačního systému datových schránek. Bude se mít za to, že oznámení, které bylo odesláno v souladu s tímto bodem, bylo doručeno: (i) v případě osobního doručení v okamžiku doručení druhé smluvní straně, (ii) v případě zaslání doporučenou poštou v den uvedený poskytovatelem poštovních služeb jako den, kdy bylo podání obsahující oznámení doručené druhé smluvní straně nebo oznámeno uložení zásilky, (iii) v případě zpřístupnění přes Platformu a/nebo Účet v den zpřístupnění, nebo (iv) v případě zaslání datovou zprávou informačního systému datových schránek v den uvedený poskytovatelem jako den, kdy bylo podání obsahující oznámení doručené druhé smluvní straně.


16. Závěrečná ustanovení

16.1.

V případě, že by se některé ustanovení nebo jeho část těchto všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy stalo nebo bylo shledáno neplatné, neúčinné, nevymahatelné či zdánlivé, nemá to vliv na platnost a účinnost jiných ustanovení nebo jejich částí ani těchto všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy jako celku a tyto budou vykládány tak, aby byl co nejvíce šetřen smysl a účel těchto všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy. Partner a Společnost se v takovém případě zavazují nahradit neplatné, neúčinné, nevymahatelné či zdánlivé ustanovení novým ustanovením, které bude svým významem co nejvíce odpovídat dotčenému ustanovení.

16.2.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2023.